Sinds de vaststelling van de notitie Vooroverleg Ruimtelijke Plannen-Burgerparticipatie 1 januari 2017 wordt er meer procesmatig gewerkt om burgers vooraf te betrekken bij ruimtelijke plannen. Het gaat hierbij om projecten in samenspraak met derden, zoals projectontwikkelaars. Er is bewust gekozen voor burgerparticipatie in de voorbereidende fase, omdat er dan nog mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen door zowel burgers, het college als de raad.

EVALUEREN Samen met CDA, CU, GBW en PvdA-GL vraagt de SGP of het college bereid is om dit participatietraject te evalueren. Hierbij gaat het hen niet alleen om projecten waarin de raad beslist, maar ook om besluitvormende projecten van het college. ,,Ook wanneer de raad niet meekijkt moeten burgers gehoord worden”, benadrukt Jan Mulder (SGP).

De partijen willen verder dat het college voorafgaand aan het evaluatieproces alle raadsfracties schriftelijk vraagt om, indien gewenst door die fractie, mogelijke verbeterpunten en aanbevelingen in te brengen. De SGP zal hier zeker gebruik van maken.

IN DE BRES De afgelopen jaren is de SGP al meerdere keren in de bres gesprongen voor omwonenden om te zorgen dat zij in een zorgvuldig proces worden meegenomen in de plannen. Bij inbreidingslocaties als de Gouden Regen, de Stationsweg Oost 85 en de Griftdijk werden conceptbestemmingsplannen van de agenda gehaald, omdat zij door het ontbreken van goede burgerparticipatie niet rijp waren voor besluitvorming.

,,De projectontwikkelaar en de omwonenden zijn op basis van gelijkwaardigheid opnieuw om de tafel gaan zitten en daar is bij alle drie de inbreidingsprojecten iets goeds uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat de SGP vindt dat burgers de baas moeten zijn. Het gaat juist om die gelijkwaardigheid. Daarmee voorkom je strijd, een gevoel van onrecht en kampen die recht tegenover elkaar staan. Met soms zelfs een Raad van State-procedure, zoals bij het Koningin Julianaplein, als gevolg”, legt Jan Mulder uit.

ROL GEMEENTE Zijn wens is dan ook dat er bij bouwplannen een goede en transparante voorbereiding is, waarbij de rol van de burger, gemeente en projectontwikkelaar is vastgelegd.

,,Ik begrijp dat de projectontwikkelaar maar één doel heeft en dat is hoeveel geld er onder de streep overblijft, maar daarin moet hij de burgers wel meenemen in een zorgvuldig proces. Als je bij het koningin Juliana Plein belooft dat er nog een tweede avond komt, dan moet je dat doen. Ik vind ook dat de gemeente hierin een rol heeft. Simpel een vinkje zetten als je bij dit project één A4-tje krijgt met de opmerking dat de mensen enthousiast waren, wil niet zeggen dat het participatieproces goed gelopen is.”

Joke van der Heide