Boa's krijgen hulp van extern ingehuurde boa's.
Boa's krijgen hulp van extern ingehuurde boa's. gemeente Woudenberg

Woudenberg zet extra boa's in

‘Eerst gesprek, dan handhaven’

Joke van der Heide

WOUDENBERG Uit het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s is afgelopen week gekomen dat de boa meer zal moeten handhaven opdat de strengere door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen van 13 oktober worden nagekomen. Dit vraagt om extra inzet van boa’s, ook in Woudenberg.


Burgemeester Titia Cnossen vertelt dat er op dit moment extra capaciteit wordt ingehuurd vanuit een extern bureau om alle handhavingszaken op te pakken. Daar hoort ook toezicht op de naleving van de coronamaatregelen bij. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 26 gemeenten in de regio Utrecht zodat wanneer nodig boa’s van andere gemeenten kunnen worden ingezet. ,,Daar hebben wij nog geen gebruik van gemaakt”, aldus de burgemeester.


Tot nu toe was het beleid in de gemeente Woudenberg om eerst met elkaar in gesprek te gaan en dat blijft zo. Op de vraag of de burgemeester en boa het eens zijn met de afgekondigde strengere handhavingsmaatregelen, geeft de burgemeester aan dat het algemene beeld in Woudenberg is dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd. ,,Uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Het uitgangspunt blijft dan wel dat wij ieder de kans geven om de situatie te herstellen. Mocht er opnieuw geconstateerd worden dat de maatregelen niet worden nageleefd, dan zullen wij ons beraden over welke stappen wij zullen ondernemen. Dit hoeft niet altijd een bekeuring te zijn, het kan ook voor de locatie een last onder dwangsom of een eventuele sluiting betekenen. Dat geldt niet alleen voor de horeca”, aldus de burgemeester.

Op 14 oktober is er naar aanleiding van de nieuwe maatregelen een noodverordening vastgesteld. De kern daarvan is om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Het gaat dan onder meer om verbod op samenkomsten, het niet houden aan de veilige afstand, verbod op groepsvorming en het betreden van locaties en gebieden die wegens drukte zijn afgesloten.

Vanaf maart zijn er door de boa drie bekeuringen uitgeschreven. Deze waren voor het niet naleven van de 1,5 meter afstandsmaatregel. Ook de politie schrijft boetes uit voor het niet nakomen van de coronaregels, zoals bijvoorbeeld aan een supermarkt. In dat kader werkt de boa nauw samen met de politie. De inzet van de politie wordt door de burgemeester met de basisteamchef van de politie besproken voor zover dat gaat over de lokale openbare orde en veiligheid. ,,De wijkagenten draaien hun diensten in Woudenberg, maar zijn niet 24/7 aanwezig. Vanuit het basisteam is er wel altijd extra mankracht beschikbaar”, licht de burgemeester toe.

Landelijk ervaren boa's en politie veel agressie tegen hun functie in coronatijd. Ook in Woudenberg merkt de boa dat mensen mondiger en sneller geïrriteerd zijn, maar dit heeft niet geleid tot agressie, stelt de burgemeester. Op vragen in de commissievergadering over wie de extra kosten voor extra handhaving vanwege de coronamaatregelen betaalt, meldde de burgemeester dat deze vergoed worden.