'Dialoog moet anders'

PvdA-GL komt met alternatief

Joke van der Heide

WOUDENBERG De Woudenbergse gemeenteraad neemt komende donderdag een besluit over de bezuinigingsdialoog, die in november van start zal gaan. Het college van B en W stelt voor om te kiezen voor dezelfde opzet als in 2013 met als bezuinigingsdoelstelling op programma 1 Samenleving 720.000 euro in 2021 oplopend tot 1,5 miljoen in 2024. PvdA-GL is van mening dat deze opzet niet model kan staan voor de dialoog anno 2020 en vindt dat het anders moet.


Als redenen hiervoor noemt PvdA-GL dat de bezuinigingsopgave groter en impactvoller is dan in 2013. Daarbij hebben de bezuinigingsdialoog van 2013 en de bezuinigingen van afgelopen jaar, 250.000 euro, ervoor gezorgd dat er al veel vet van de botten is afgesneden. Ook zet PvdA-GL vraagtekens bij de bereidheid van organisaties en inwoners om opnieuw, soms na frustrerende en ongemakkelijke ervaringen in 2013, zoveel tijd (ca. zes dagdelen) te willen besteden aan de dialoog en heeft de fractie moeite met het feit dat de dialoog ca 1000 manuren van het ambtelijk apparaat (80.000 euro) kost, terwijl de druk daar al zo groot is.

Daarom is PvdA-GL op zoek gegaan bij andere gemeenten hoe zij de dialoog voeren. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een bezuinigingsdialoog volgens onder andere de aanpak van de gemeente Woerden. De opzet is compacter (ca. drie dagdelen) en slaat de groenboekfase van het voorstel van het college over.


In deze groenboekfase wordt in twee ronden door alle belanghebbenden het probleem van alle denkbare perspectieven verkend. Door zo met elkaar te praten en niet over elkaar te praten wordt het een gemeenschappelijk voorstel geeft het college aan. Dit wordt omarmd door meerdere raadsfracties. Ook het feit dat hierdoor een ultiem participatietraject op gang komt om te komen tot een andere visie op de zorg vindt het college belangrijk.

In plaats van de groenboekfase wil PvdA-GL het college vragen om vooraf een begrotingsanalyse uit te werken en via een long- en shortlist aan te geven waar mogelijkheden zitten voor bezuinigingen om vervolgens over die posten in gesprek te gaan met de organisaties en inwoners. Het college wil juist zo min mogelijk randvoorwaarden stellen. Met als argument dat dit de creativiteit ten goede komt.

Een tweede punt van verschil is dat PvdA-GL groepen (taskforces met experts) wil die grote thema's aanpakken als WMO en jeugdzorg, de posten waar de grote klappen moeten vallen.

p 3